13
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گریز از وضعیت پیچیده و نامطلوب

آیا تعیین حداقل دستمزد باید منطقه‌ای شود؟
یادداشت یک
تعیین حداقل دستمزد در ایران، به‌خصوص در شرایط کنونی، یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که می‌توان راجع به آن صحبت کرد.
ویژه
هر ساله با تعیین حداقل دستمزد در ابتدای سال، تکلیف خرج خانوار در هر‌ ماه و هماهنگی آن با تورم مشخص می‌شود.
از منظر سیاستگذاری اجتماعی، اشتغال تمام‌وقت و رسمی به‌معنای زیستن در وضعیتی بالای خط فقر است.
در سال گذشته پایه حقوق کارگران یک میلیون و 835هزار تومان تعیین شد که با تصویب شورای‌عالی کار در سال 1400، این رقم 39درصد افزایش یافت.
روزهای پایان سال برای افرادی که در دسته شاغل‌ها قرار می‌گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در میان تمام دوندگی‌ها، باید بخشی از حواسشان به خبرهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده باشد و بدانند که حقوقشان توان رویارویی با تورم را دارد یا خیر.

حداقل دستمزد زیرذره‌بین

افزایش سالانه حقوق و دستمزد به شکل کنونی چه تأثیراتی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور می‌گذارد؟
سال‌هاست که سازوکار تعیین دستمزد در ایران، همین جلسه‌های آخر سال است که با حضور 3نماینده از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود.
در جست‌وجوی «نقطه مطلوب»

در جست‌وجوی «نقطه مطلوب»

در جلسات تعیین حداقل دستمزد چه می‌گذرد و نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگری چه سازوکاری را دنبال می‌کنند؟
حداقل دستمزد، سیاستی است که برخی اقتصادها از جمله ایران، آن را به رسمیت می‌شناسند، فارغ از مخالفت‌ها و موافقت‌ها به اصل مقوله «حداقل دستمزد»، باید بپذیریم هم‌اکنون مبنای مزد و حقوق جامعه کارگری در ایران همین سیاست است.
به ضرر کارفرماست به نفع کارگر هم نیست
به ضرر کارفرماست به نفع کارگر هم نیست
گفت‌وگو با 3کارفرما علی شریعتی، جمشید مغازه‌ای و محسن لزومیان برای بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال و بازار کار
سیاست تعیین حداقل دستمزد از سیاست‌های حمایتی دولت محسوب می‌شود که هر ساله در پایان سال، تحت نظارت شورای‌عالی کار با توجه به نرخ تورم و حداقل هزینه‌های سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود.
PDF درنگ
کوتاه درنگ
تلاش برای تعیین حداقل دستمزد در دوران مدرن از کشورهای استرالیا و نیوزیلند آغاز شد.
بر مبنای نظریات اقتصادی، آثار کلان اقتصادی افزایش در حداقل دستمزد بر تولید ناخالص داخلی نامشخص است.