کاهش مشکلات شهری در گرو مشارکت شهروندان

بدون‌ تردید یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه‌ای، وجود سرمایه‌های اجتماعی است که در نبود آن، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و پیمودن راه‌های توسعه و تعالی دشوار می‌شود.