پسته‌های مهاجر

صادرات پسته در سال 99نمره قبولی گرفته، اما به قیمت حراج محموله‌هایی که در داخل متقاضی نداشته است
بهترین نمره در کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 1399برای صادرات پسته ثبت شده.