انتقام کارگر اخراجی از برادران فرش فروش

کارگر اخراجی برای انتقام‌جویی از برادران فرش فروش ابتدا یکی از آنها را گروگان گرفت اما وقتی در نقشه‌اش ناکام ماند تصمیم به سرقت گرفت که در نهایت دستگیر شد.