این 25میلیون نفر

حماسه 25میلیون نفری را دست‌کم نگیرید. این آرای پرقدرت، فراتر از آرای عادی هستند. به این آرا باید بالید. این آرا تخمینی از هسته پرقدرت جمهوری اسلامی هستند که مثل یک دژ مستحکم از خاک، هویت و دین‌شان صیانت می‌کنند.