از انتخابات نمایشی تا رسمیت ‌یافتن رای مردم

انتخابات یک ارمغان، هدف و آرمان صد و اندی ساله در جامعه ایران است.