جمله شیرین رهبری و شهیدجمهور ما

یکم. عبارتی از رهبر معظم انقلاب هست که برایم بسیار شیرین و دوست‌داشتنی است؛ از آن گزاره‌هاست که توأمان ریشه در اخلاق فردی و جامعه سیاسی دارد؛ از آن دست گزاره‌ها که یک سوی آن فرد است و یک سوی دیگر آن نظام سیاسی و حکومت اسلامی.