اصل و عمق وحدت‌گرایی در جهان اسلام

نه سلفی بودن به‌معنای رجوع به منابع معرفتی دینی در 3 نسل نخست و پیدا کردن عین ظاهر دین و نه نوسلفی بودن به‌معنای تلاش بیشتر برای تغییر اجتماعی با رجوع به ظواهر نصوص و توجه جدی‌تر به مصلحت و زمان و مکان در مقابل بنیادگرایی سلفی‌ها، هیچ‌یک معادل ضدیت با وحدت‌گرایی نیست.