34
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«ستایش عنبری» عضو نخستین تیم‌ملی اسکیت ‌هاکی دختران نوجوان ایران شده‌است

آرزویم پوشیدن لباس تیم ملی بود

نوجوان آرام و متواضعی است و چشمان خندانش از پس ماسک و «ویزور» و کلاه مخصوص‌هاکی به راحتی دیده می‌شود.