خوبش هم خوب نیست
مسافران شرکت‌های معروف اتوبوس بین‌شهری در دوره محدودیت پنجاه روزه دوبرابر شد ولی این وضعیت هم کاهش کلی مسافران را جبران نکرد
منع رفت‌وآمد بین شهرها مسافران اتوبوس‌ها را بیشتر کرد؟ می‌شود به این سؤال جواب مثبت داد.