زنان قدرت می‌گیرند

تأسیس هفت‌نگاه
هفت‎‌‎نگاه یکی از نخستین تلاش‎‌‎ها برای بنا نهادن یک مؤسسه اقتصادی بزرگ خصوصی در عرصه هنر بود که در میانه دهه1380 ممکن می‎‌‎شد اما علاوه بر هفت‎‌‎نگاه که نتیجه همکاری 7گالری خصوصی بود که در میانه این دهه در کنار هم قرار‌گرفتند تا یک رخداد مشترک اقتصادی و فرهنگی را به راه بیندازند؛ این 7گالری عبارت بودند از آریا، الهه، والی، گلستان، هفت ­ثمر، دی و ‎‌‎ماه مهر.