31
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
موفقیت تکه دهم پایتخت در کسب رتبه برتر کنترل «کووید ‌0 ۱۹» بین مناطق تهران چگونه به دست آمد؟

دست در دست هم برای شکست کرونا

بیماری «کووید ‌0 ۱۹» این روزها دیگر چندان ناشناخته و ترسناک نیست.