پایان تلخ قلعه‌نویی در تیم ملی

تیم ملی با شکست برابر کره‎‌‎جنوبی در دور دوم جام ملت‎‌‎های آسیا در سال 2007، با بازی‎‌‎ها وداع کرد
امیرقلعه‎‌‎نویی تصمیم‎‌‎های غیرمنتظره زیادی در زندگی حرفه‎‌‎ای‎‌‎اش گرفته اما هیچ‎‌‎کدام از آنها، مثل تعویض عجیبی که در جام‎‌‎ملت‎‌‎های2007کرد اعجاب‎‌‎آور و پرهزینه نبوده است؛ حذف ایران از جام‎‌‎ملت‎‌‎های2007یک طرف و این تصمیم عجیب قلعه‎نویی هم یک طرف.