روزی اهالی جنوب کرمان زیر شن

توفان شن در مناطق مختلف استان تا اواسط هفته جاری ادامه دارد
توفان شن با خسارت 200میلیارد تومانی، دسترنج و امید کشاورزان رودبار جنوب و قلعه‌گنج در جنوب کرمان را با خود برد.