خاطره‌ای از ذوق و فراموشی قاجار

باغ‌فردودس از آنِ که بود؟
درباره باغ‌فردوس سخن گفتن، ارجاعی زمانی و مکانی به 2موضوع اساسی دارد؛ اول اهمیت سینما در تهرانِ امروزی و دوم نقش سپردن کاربری‌های مختلف در جهت حفظ و نگهداری بناهای تاریخی.