رودخانه کرج خروشان باقی می‌ماند

پس از افتتاح پروژه آب‌رسانی به تصفیه‌خانه ششم آب تهران از سد تنظیمی امیرکبیر در روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، در رسانه‌ها نسبت به سرنوشت رودخانه کرج نگرانی‌هایی ایجاد شده است.