اقتصاددان کاردان

«علینقی عالیخانی»، 24 تیر 1350، از ریاست دانشگاه تهران کناره گرفت
از متخصص‌ترین کارگزاران عصر پهلوی بود و از آنجا که در فرانسه، دکتری اقتصاد دریافت کرده بود، مناسب‌ترین آدم برای آن بود که هفت‌سال عنان وزارت اقتصاد را در اختیار بگیرد.