07
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
شهر-۲
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سیدمحمود میرلوحی از ریل‌گذاری برای شفافیت در اداره شهر تهران طی 3سال گذشته خبر می‌دهد

باوجود کاهش درآمدها شهر را روی پا نگه‌داشته‌ایم

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با همشهری از اقدامات مدیریت شهری برای جلوگیری از فساد در اداره شهر می‌گوید
گفت‌و‌گو
همراه الهام فخاری، یکی از 2عضو اصالتا اصفهانی شورای شهر تهران است. بیانش با لهجه نصف‌جهان وجهی است که او را از سایر اعضا متمایز می‌کند. عرقی که به تهران دارد، اما در کلام و رفتارش به وضوح دیده می‌شود.
PDF شهر-۲
کوتاه شهر-۲
محمد علیخانی: ایمنی در مسیر دوچرخه بزرگراه شهید دوران