روزانه 30هکتار منطقه حفاظت شده در آتش سوخته است

طی 234روز گذشته از سال‌جاری، ۷۰۱۷ هکتار از مناطق حفاظت شده کشور در آتش سوخته است.