15
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت هنرمند هم محله ای از هنر مهجور خوش نویسی

خط خوش خریدار ندارد

شاید برای شما جالب باشد که خالق بزرگ‌ترین «قلم خوشنویسی شده»، همسایه و هم‌محله‌ای ما در «تهرانسر» است.