123
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پاکبان نمونه منطقه ۹ عصای دست اهالی است

آقا اسکندر کلیددار محله

فصل برگ‌ریزان است و زحمت او بیشتر. جارو بر تن خیابان که می‌کشد، هم به درآمد می‌اندیشد هم به پاکیزگی، که شهر را برای زندگی آماده‌تر می‌کند.