از آجونات به جهان

«می‌تونی سه‌بار پشت سر هم بگی می‌شورم، می‌پزم، می‌سابم. من روزی سه‌بار می‌شورم، می‌پزم، می‌سابم. می‌شورم، می‌پزم، می‌سابم. می‌شورم، می‌پزم، می‌سابم!.»