راه‌اندازی مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک و خانگی

مرکز توسعه و تسهیل کسب و کارهای کوچک و خانگی در شمال تهران راه‌اندازی شد.