سایه مثبت سند ایران و چین بر سر برجام

سند همکاری‌های بلندمدت و 25ساله ایران و چین در فضایی آکنده از نظرات موافق و مخالف که ابعاد مختلف آن را مورد نقد و توجه قرار داده است به امضا رسید.