روز طبیعت در کنار کرونا

شهرداری و نیروی انتظامی مسیر‌های ورود به بوستان‌‌ها را مسدود کردند، اما برخی از شهروندان وارد پارک‌ها شدند
از ابتدای جمعه سیزدهم نوروز شهرداری  و پلیس آماده جلوگیری از ورود شهروندان به پارک ملت و دیگر بوستان‌های بزرگ شهر تهران شدند.