تماشای دوباره تالار

«کارنمای تالار پنجاه‌وچند سال بعد» دعوتی است به تماشای مجموعه‌ای از درخشان‌ترین آثار هنر نوگرای ایران
دهه40 شمسی از سال‌های شکوفایی هنرهای تجسمی در ایران است. بسیاری از اتفاق‌های امروز هنرهای تجسمی در دهه40 ریشه دارد و خیل کثیری از هنرمندان امروز ایران از دهه40 آغاز کرده‌اند.