32
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ماجرای ثبت جهانی خیابان ولی‌عصرعج

هویت تهران روی شانه‌های این خیابان است

خیابان ولی‌عصرعج برای تهران تنها یک خیابان و معبر برای رسیدن از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر نیست؛