34
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پژوهشگر تاریخ تهران از توصیف شمیران در کتاب‌های قدیمی می‌گوید

شمیران شمع ایران

تورق کتاب‌ها و نشستن پای صحبت پژوهشگران تاریخ شمیران، هر بار گوشه‌ای از گذشته و تاریخ شمیران را به ما نشان می‌دهد.