شهروندان مدیران «اهل شهر» را برمی‌گزینند

شهر به مردم تعلق دارد نه به جریان‌های سیاسی. شعار «شهرما، خانه ما» مدت‌هاست که از سوی مردم بیان می‌شود. حال که شهر را از آنِ مردم می‌دانیم پس شورای شهر هم نماینده مردم است که می‌خواهند درباره شهر تصمیم بگیرند.