36
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تخلیه پارکینگ غیرمجاز محله

«باغچه» به دارآباد بازگشت

«باغچه» زمین ۶ هزار‌مترمربعی در شرق محله دارآباد بود‌؛ با‌ دار و درخت‌های سرسبز.