35
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هنرمند محله دزاشیب،میراث‌دار نقاشی قهوه‌خانه‌ای در تهران است

هنری رو به فراموشی

اهالی دزاشیب مرحوم «گداعلی عباسی» را خوب به خاطر دارند که روزها در قهوه‌خانه‌اش می‌نشست و ساعت‌ها بر پرده نقاشی نقش می‌زد