مصاف فهرست‌ها در شهرها

با آغاز تبلیغات انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر لیست‌های متعددی از سوی احزاب روانه کارزار رقابت شده است
با پایان بررسی کار هیأت نظارت مرکزی ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا از آخرهفته گذشته، 2روزی می‌شود که تبلیغات این انتخابات چهره ‌‌شهرها را تغییر داده است.