از لشگرآباد تا کوچه مروی

اولین فلافل‌های ایرانی در بوشهر به دل روغن داغ سر خورد؛ همان زمان که انگلیسی‌ها، هندی‌ها را برای کار به بوشهر آوردند و هندی‌های ادویه‌خور، فلافل را که جزو غذاهای تند و پر‌ادویه است به ایرانی‌ها معرفی کردند.