درپی گمشدگان ۱۷ شهریور

امیر نادری در فیلم «جستجو» به ثبت چشم انتظاری بازماندگان کشتار میدان ژاله پرداخته است
۴۳ سال از ماجرای خونبار ۱۷ شهریور ۵۷ و بیش از ۴۰ سال از زمانی که امیر نادری فیلم «جستجو» را کارگردانی کرد گذشته است.