با مردم/ آلودگی صوتی ماشین‌بازها آسایش را از تهرانپارس گرفته است

برخی افراد بی‌توجه به وضعیت جامعه و نیاز به آرامش شهروندان به‌خصوص در شب‌ها با قوی کردن اگزوز خودروی خود سروصداهای غیرمتعارف ایجاد می‌کنند که واقعا آزار‌دهنده است و برای افرادی مانند من که کسالت داریم و در منزل بستری هستیم، آزاردهنده‌تر.