25
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
عضو تیم‌ملی بوکس جوانان کشور معتقد است بدون امکانات هم می‌شود موفق شد

رویای قهرمانی از شمیران نو تا صربستان

از کودکی و همزمان با ورود به مدرسه، الفبای بوکس را در خانه و نزد پدرش آموخت.