شلیک به کلاه خبرنگار‌ها

یکی از نماد‌های نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه مقابله و حتی کشتن افرادی است که آثار ادبی و هنری آنها به‌دلیل بازتاب بخشی از واقعیت‌های جامعه در سطح جهان مطرح می‌شود. هنرمند یا نویسنده گوشه‌ای از واقعیت جاری را به واژه یا تصویر می‌کشد و تاوان او گاهی مرگ است.