۵۰ نسخه خطی؛ هدیه کتابخانه ملک در دنیای مجازی

در روزهای کرونایی که بسیاری از کارها و فعالیت‌ها نیمه‌تعطیل شده، فرصتی برای مطالعه و پژوهش خلق شده است.