38
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خداحافظی تلخ

چطور و با چه مجوزی کلیسای «آدونتیست روز هفتم» تخریب شد؟
بعضی اتفاق‌ها در تاریخ، مثل جنگ و زلزله‌اند. می‌آیند، همه چیز را در هم می‌کوبند، ویران می‌کنند و می‌روند. بعضی‌های دیگر اما، مثل موریانه‌اند.