تداوم عرضه ایران چک و اسکناس‌های صفرزدایی شده

بانک مرکزی از عرضه ایران چک یکصد هزار تومانی و اسکناس 10هزار تومانی جدید با طراحی و خصوصیت‌های امنیتی نوین در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش همشهری، هفته گذشته این بانک از اسکناس‌های جدید 10هزار تومانی با شکل جدید رونمایی کرد که 4صفر آن کمرنگ شده بود.