عمل به وصیت ماندگار پدر

قدم نهادن در کار خیر، به‌ویژه اقدامات فرهنگی نیکوکارانه، پیامدهای مثبت سلسله‌واری به همراه دارد و از این بابت شبیه به بازی دومینو است