موفقیت شرمسار

کوشان بعد از چند آزمون و خطا سرانجام نقشه راه سینمای فارسی را تهیه کرد
بعد از 2شکست تجاری و یک فیلم با فروش متوسط در گیشه، دکتر کوشان با محاسبات دقیق‌تر و گروهی کارآزموده‌تر سراغ فیلم بعدی‌اش رفت.