علیه خود اجماع درست نکنیم

زهره الهیان یکی از همان نماینده‌هایی است که کمیسیون تخصصی‌اش در مجلس اشتباه تعیین شده است.