14
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
راهنمایی برای مواجهه کودکان با کرونا

اخبار را دروازه‌بانی کنید

با شیوع کرونا تغییر در سبک زندگی آنقدر گسترده و زیاد بود که پس‌لرزه‌های آن روزمره‌های کودکان و نوجوانان را هم تحت تأثیر قرار داد.