4-5
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت محیط‌بانی که هدف گلوله‌های شکارچیان غیر‌مجاز قرار گرفت

می‌توانستم اما شلیک نکردم

شامگاه 19 شهریور وقتی صدای شلیک در کوه‌های ورجین پیچید و به گوش محیط‌بان منطقه رسید