11
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جست و جو در پیشینه محله رستم آباد و طایفه های مشهورش

آنها از خوزستان آمدند

قدم زدن در پسکوچه‌های محله رستم‌آباد و گذر از مقابل‌ خانه‌های قدیمی محله یاد و خاطره روزگار گذشته این‌آبادی شمیران را برای اهالی زنده می‌کند.