تبدیل هیجان به ترس

74درصد از جامعه آماری همشهری گفته‌اند که بعد از تبلیغات رسانه‌ای و سفارش‌های دوستان به بورس پیوسته‌اند
سهامداران تازه‌وارد یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های سال99 بازار سرمایه‌اند.