نورِ چشمی

«اردشیر زاهدی» ۱۲ دی 1349 در وزارت امورخارجه ابقا شد
شاه، با اینکه پدر اردشیر از کسانی بود که حکومتش را برگردانده بود، اما او را بیشتر دوست داشت.