چهره روز/معادله حمایت 4مجهولی

علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم می‌گوید: در دولت تصمیم‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم اتخاذ شده و در این زمینه حداقل 4 طرح مهم برای حمایت از معیشت مردم پیگیری می‌شود که بخشی از این طرح‌ها در بودجه امسال و برخی در قالب بودجه۱۴۰۰ قابلیت اجرا دارد.