36
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شوق سوار شدن ماشین دودی در قاب چند عکس قدیمی

خاطرات دود گرفته

راه‌آهن تهران‌0 شهرری که از آن به «ماشین دودی» دودی یاد می‌شود، در دوره ناصرالدین شاه ساخته شد و یک شرکت بلژیکی افتتاح کرد.