30
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با کمک اهالی چند مشکل مهم‌ محلی را شناسایی کرده ایم

مطالبه‌  از شهروندان پاسخ از مسئولان

شهروندان بیش از هرکسی می‌توانند مدیریت شهری را در شناخت نقاط ضعف شهر و تبدیل آن به فرصت یاری کنند. کافی است یک‌تریبون به آنها بدهیم تا ساعت‌ها درباره محله‌شان صحبت کنند.