اقتصاد ایران در دوران جنگ سرد

صدور گاز به شوروی، کنفرانس سرمایه‌گذاری آمریکا
نوروز1349که با اعلام خبر تولید بیش از یک میلیارد بشکه نفت درسال‌گذشته ازسوی منوچهراقبال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران آغاز شده بود، با اخبار سفر نیکلا پادگورنی، صدر هیأت رئیسه شورای‌عالی شوروی به ایران برای یک دیدار رسمی شش‌روزه، به پایان رسید.