123
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ری نشینان هنوز هم از ماشین دودی خاطره دارند

هم زیارت بود و هم سیاحت

سال1341 نخستین خط آهن تهران به ری بعد از 81سال فعالیت تعطیل شد و به حالت متروکه درآمد.